Previous Next Play Pause
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ކީ ސްޓޭޖް 1،2،3 ސުކޫލް އޯބްޒަރވޭޝަނަށް އަތޮޅު ތެރެއަށް ދަތުރުތަކެއްކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ކީ ސްޓޭޖް 1،2،3 ސުކޫލް އޯބްޒަރވޭޝަނަށް އަތޮޅު ތެރެއަށް ދަތުރުތަކެއްކުރުން
ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމާ ތަރުބިއްޔަތުގެ މަރުހަލާގެ ޓީޗަރުން ޤަުއުމީ މަންޙަޖަށް އަޙުލުވެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން (މާރޗް 19-23) ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމާ ތަރުބިއްޔަތުގެ މަރުހަލާގެ ޓީޗަރުން ޤަުއުމީ މަންޙަޖަށް އަޙުލުވެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން (މާރޗް 19-23)
ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓީޗަރުންގެ އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް ފެށިއްޖެ! ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓީޗަރުންގެ އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް ފެށިއްޖެ!
ކޭމްބްރިޖް ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރެސް (ސީ.ޔޫ.ޕީ) އާއެކު މަޝްވަރާކުރެވިއްޖެ! ކޭމްބްރިޖް ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރެސް (ސީ.ޔޫ.ޕީ) އާއެކު މަޝްވަރާކުރެވިއްޖެ!
2017 ވަނަ އަހަރު ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ އައުމަންޙަޖުގެ މޮނިޓަރިން ފެށުން  2017 ވަނަ އަހަރު ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ އައުމަންޙަޖުގެ މޮނިޓަރިން ފެށުން
ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ ތުރޫ އައި.ސީ.ޓީ އެންޑް އިނޮވޭޝަން ވާރކްޝޮޕް - 2017 ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ ތުރޫ އައި.ސީ.ޓީ އެންޑް އިނޮވޭޝަން ވާރކްޝޮޕް - 2017
އެން.އައި.އީ.ގެ ވެބްސައިޓްގެ މަޢުލޫމާތު މުއައްޒަފުންނާ ޙިއްސާކުރުން އެން.އައި.އީ.ގެ ވެބްސައިޓްގެ މަޢުލޫމާތު މުއައްޒަފުންނާ ޙިއްސާކުރުން
loading...