• މި އިންސްޓިޓިއުޓާ ޔުނިސެފް ގުޅިގެން ނެޝެނަލް ލިޓްރެސީ އަދި ނިއުމަރަސީ ސްޓްރެޓެޖީއެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.
  • މި ސްޓްރެޓެޖީ ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކުރިން މިހާރު ސްކޫލްތަކުގައި އުގެނުމާއި އުގަންނައިދިނުން ކުރިއަށް ގެންދާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުން ނެވެ.
  •  18 ޖުލައި 2017 ވަނަ ދުވަހު 08:30 ން 15:00 އަށް މި އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަންނީ މުވައްޒަފުން ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އެސްކިޑް (އެޑިޔުކޭސަން އެންޑް ކޮލިޓީ އިންޕްރޫމެންޓް ޑިވިޝަން) ކެޑް(ކޮލިޓީ އެސުއަރެން ޑިޕާޓްމަންޓް ) މާލޭގެ ޕްރީސްކޫލް އަދި  ޕްރައިމަރީ ބައެއް ސްކޫލްތަކުން މުދައްރިސުން ބައިވެރިކޮށްގެން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް   ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.
  • ޖުލައި 19 އަދި 20 މިދެދުވަހު ސްކޫލްތަކުގައި  އިނގިރޭސި އަދި ހިސާބު ކިޔަވައިދޭ ގޮތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ބައެއް ސްކޫލްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

  16 އަދި 17 ޖުލައި ގައި  އދ.  މަހިބަދޫ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި އއ. އަދި އދ. އަތޮޅުގެ ކީ ސްޓޭޖް 2 ގެ ސައެންސް މުދައްރިސުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޕްރޮބްލަމް ބޭސްޑް ލާރނިންގ ވަރކްޝޮޕެއް ކުރިޔައްގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ސްކޫލްމަދަރުސާ ތަކުގައި އާރލީ އިންޓަރވެންޝަން ފެށުމުގެ ގޮތުން ޕްރީ ސްކޫލްޓީޗަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މިވޯކްޝޮޕްގައި  13 ޕްރީސްކޫލަކުން 25 ޓީޗަރުން ބައިވެރިވެ މިތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

އާރލީ އިންޓަރވެންޝަން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ އިތުރުން، ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގައި އާރލީ އިންޓަރވެންޝަން ހިންގާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު މިވޯކްޝޮޕްގެ ބައިވެރިންނަށް ވަރަށް ފުރިހަމަޔަށް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.

2017 ޖުލައި 2 އިން 13 އަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ގެ ސެމިނަރ ރޫމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވޯކްޝޮޕް ގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ތިއްބެވި މިދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ކާރު ބޭފުޅުންނާއި ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ފަންނީ ބޭފުޅުންނެވެ.