ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކުގެ އިސްވެރީންނަށް މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ. 22 މެއި 2017 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ފުރަތަމަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި މާލޭގެ 17 ސްކޫލަކުން 53 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި. ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ސެމިނަރރޫމުގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި   ޚާއްޞައެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ކުދީންނަށް ސްކޫލުގައި ޕްރޮގުރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ބައިވެރިންނަށް، މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާ ކުރެވުނެ.  

ސްކޫލްތަކުގައި ޢަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދެއްވާ މުދައްރިސުންނަށް، ޢަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެގޮތުން ތަމްރީނު ތަކެއް މިއަދު ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަ ދެއެވެ. މިއީ 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީނުތަކެކެވެ. ތަމްރީނު ކުރިއަށްދަނީ އެން.އައި.އީ.ގެ ސެމިނަރ ރޫމްގައެވެ. ތަމްރީނު ދެއްވަނީ، ސައުދީ އެރެބިޔާގެ ޢަރަބި ޓީޗަރެއްކަމުގައިވާ އަލްބަލަވީ އިބްރާހީމް މުބާރަކް އެވެ.

އެން.އައި.އީ.ގެ މުއައްޒަފުންނަށް ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެގޮތުން 4 މެއި 2017 ގައި ވަނީ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. މިއީ، އެން.އައި.އީ.ގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކަމެކެވެ. ޖުމްލަގޮތެއްގައި ދިމާވާ ޞިއްޙީ ޢާންމު މައްސަލަތަކާގުޅޭގޮތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރެވުނެވެ. މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ، ޑރ. އިބްރާހީމް ސުޖާޢު އެވެ.