ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ( އެން،އައި،އީ )  އިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން " އޯޓިޒަމް ހުންނަ ކުދީންނަށް ކިޔަވައިދެއްވާ މުދައްރިސުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގުރާމް "  2017 ސެޕްޓެމްބަރު 10 އިން 14 އަށް އެން،އައި،އީ ގެ ސެމިނަރ ރޫމުގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

     " ޔުނިވަރސަލް ފައުންޑޭޝަން " ގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދާ މިތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމަކީ، ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުދީން ޢުމުރުގެ ވީހާވެސް ޅަފަތުގައި ދެނެގަނެ އެފަދަ ކުދިންނަށް އުނގަންނައި ދެއްވާ މުދައްރިސުންނަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕްރޮގުރާމެކެވެ. މިޕްރޮގުރާމުގައި ކިޔވައިދެއްވާނީ މިކަމަށް ޚާއްޞަކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންސަލްޓެންޓެކެވެ.

      މިޕްރޮގުރާމުގެ އަމާޒަކީ، އޯޓިޒަމް ހުންނަކުދީންނަށް އުނގަންނައި ދިނުމުގައި ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރު ކުރުމާއެކު ކުލާސްރޫމް އިންޓަރވެންޝަންތައް ތަޢާރަފުކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމެވެ.

      މުޅިރާއްޖެ ޝާމިލުވާގޮތަށް މާލެއާއި އަތޮޅު ތެރޭގެ ސްކޫލް މަދަރުސާ ތަކުން ހޮވާލެވޭ 30 މުދައްރިސުން މިތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމް ފުރިހަމަ ކުރާނެއެވެ. މިޕްރޮގުރާމަށް ޓީޗަރުން ހޮވުމުގައި އިސްކަންދީފައިވާނީ މިހާރުވެސް އޯޓިޒަމް ހުންނަ  ކުދީންނަށް ކިޔަވައިދެއްވާ މުދައްރިސުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެންނެވެ.   

      މި ޕްރޮގުރާމުގެ ސަބަބުން މިފަދަ ކުދީންނަށް އުންގަންނައި ދިނުމުގައި މުދައްރިސުންގެ ވިސްނުން ބަހައްޓަންވީ ގޮތާއި، އެ މުދައްރިސުން ކުލާސް ރުމުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރާއި، އުނގެނުމަށް ފަހި މާޙައުލެއް ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެގޮތް މިވޯރކްޝޮޕުތެރެއިން އޮޅުންފިލުވައި ދެވޭނެއެވެ. ހަމައެފަދައިން އޯޓިޒަމް ހުންނަ ކުދީންގެ ކިބައިގައި އުނގެނުމުގެ ޝައުޤު އުފައްދާ އެޝައުޤު ދަމަހައްޓާގެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު މި ވޯރކްޝޮޕުން ފޯރުކޮށް ދެވޭނެއެވެ. މިކަމުގެ ފުރިހަމަ ނަތިޖާ އަކަށް ވާނީ، އުނގަންނައިދިނުމުގައި ހުރިހާކުދީން ޝާމިލުވާ، ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު  ތަންފީޒު ކުރުމަށް މަގުފަހި ވެގެން ދިއުމެވެ.  

  • މި އިންސްޓިޓިއުޓާ ޔުނިސެފް ގުޅިގެން ނެޝެނަލް ލިޓްރެސީ އަދި ނިއުމަރަސީ ސްޓްރެޓެޖީއެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.
  • މި ސްޓްރެޓެޖީ ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކުރިން މިހާރު ސްކޫލްތަކުގައި އުގެނުމާއި އުގަންނައިދިނުން ކުރިއަށް ގެންދާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުން ނެވެ.
  •  18 ޖުލައި 2017 ވަނަ ދުވަހު 08:30 ން 15:00 އަށް މި އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަންނީ މުވައްޒަފުން ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އެސްކިޑް (އެޑިޔުކޭސަން އެންޑް ކޮލިޓީ އިންޕްރޫމެންޓް ޑިވިޝަން) ކެޑް(ކޮލިޓީ އެސުއަރެން ޑިޕާޓްމަންޓް ) މާލޭގެ ޕްރީސްކޫލް އަދި  ޕްރައިމަރީ ބައެއް ސްކޫލްތަކުން މުދައްރިސުން ބައިވެރިކޮށްގެން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް   ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.
  • ޖުލައި 19 އަދި 20 މިދެދުވަހު ސްކޫލްތަކުގައި  އިނގިރޭސި އަދި ހިސާބު ކިޔަވައިދޭ ގޮތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ބައެއް ސްކޫލްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.