ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ކީ ސްޓޭޖް 3،2،1 އަތޮޅު ތަކުގައި ތަންފީޒުވަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ސުކޫލް އޮފް ކަރިކިއުލަމް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޕުރޮފެޝަނަލް މުވައްޒަފުން، މި ފެށޭ މަހުގައި އަތޮޅު ތެރެއަށް ދަތުރު ތަކެއްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

     ހދ.އަތޮޅު ނޭކުރެންދޫ،ހަނިމާދޫ އަދި ވައިކަރަދޫ އޭޕްރިލް 08 ން އޭޕްރިލް  11 އަށް .

    ށ.އަތޮޅު ފީވަކު,ނަރުދޫ އަދި މިލަންދޫ އޭޕްރިލް 08 ން އޭޕްރިލް  12 އަށް.

   ހއ.އިހަވަންދޫ އަދި ހޯރަފުށި އޭޕްރިލް 08 ން އޭޕްރިލް  12 އަށް.

އެން. އައި. އީ. ގެ ފަރާތުން ބާއްވާ މި ވާރކްޝޮޕްއަކީ ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމާ ތަރުބިއްޔަތުގެ މަރުހަލާގައި ކިޔަވައިދެއްވުމަށް ސްކޫލް ތަކަށް އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ޓީޗަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޤައުމީމަންހަޖަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ބާއްވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެކެވެ. މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ރ. ކ. އއ. ތ. ގދ އަދި މާލޭގެ ބައެއް ސްކޫލްތަކުން ޖުމްލަ 34 ޓީޗަރުން ބައިވެރިވެ ލައްވައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ މަރުހަލާގެ ޓީޗަރުންގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކޮށް ޤައުމީމަންހަޖުގެ ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖުގެ މައިގަނޑު ބައިތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ މައިގަނޑުދާއިރާތަށް އެއްދާއިރާ އަނެއްދާއިރާއާއި ގުޅުވައިގެން ކިޔަވައިދިނުން ރާވާހިންގާނޭގޮތާއި ކުދިންގެ ފެންވަރު ވަޒަން ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ އާލާތްތަށް ތައްޔާރުކޮށް ކިޔަވައިދިނުމުގައި ބޭނުން ކުރަން އެގިގެންދިއުމެވެ.

ޓީޗަރ އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގުރާމުގެ މަޤްޞަދަކީ ހުރިހާ ކުދީން ޝާމިލްކޮށްގެން ތަޢުލީމް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، ސްކޫލުތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރޮގުރާމް ހިންގާ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުމައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމެވެ. އަދި ސްކޫލްތަކުގައި ހިންގާ ކާމިޔާބު ޕްރޮގުރާމްތަކާއި، ކިޔަވައި ދިނުމުގައި ޤާބިލް ޓީޗަރުން ބޭނުން ކުރާ އުކުޅުތަކާއި، ހުނަރުތަކާއި، ޢަމަލީ ތަޖުރިބާތައް މިދާއިރާއަށް އަލަށް ނިކުންނަ ޓީޗަރުންނަށް ޙިއްސާ ކުރާނެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށް ދިނުމެވެ. 

30 ޓީޗަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާ މި ޕްރޮގުރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 2 ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. 5 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޕްރޮގުރާމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާރޗް 12 އިން 16އަށެވެ. މިގޮތުން ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ސްކޫލްތަކުގެ ތެރޭގައި އަބޫބަކުރު ސްކޫލް، ބ.ތުޅާދޫ ސްކޫލް، ލ.އިސްދޫ ސްކޫލް، އިސްދޫކަލައިދޫ ސްކޫލް، ތ.ހިރިލަންދޫ ސްކޫލް، ކ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު، މ.މުލަކު ސްކޫލް، ސ.ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް، އިމާދުއްދީން ސްކޫލް،އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް، ރެހެންދި ސްކޫލް، އަދި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. މި ޕްރޮގުރާމްގައި ބައިވެރިވާ ސްކޫލްތަކުން ދެއްވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.