ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް ބޭނުންކުރުމާގުޅޭގޮތުން ޖުމްލަކޮށް ހުރިހާ މުއަައްޒަފުންނަށް ހުޅުވާލެވިގެން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސެޝަންއެއް، 14 ފެބްރުއަރީ 2017 ގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މި ސެޝަންގައި އޮފީހުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުއައްޒަފުން ބައިބެރިވެ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވިއެވެ. މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ، ވެބްސައިޓް މެނޭޖްކޮށްދެއްވާ ޢަލީ ސާމިރު އެވެ.