ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން،

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙުމަދު މަގު، 20125، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯނު: 3323242 960+ ފެކްސް:+960 3323243  

 ވެބްސައިޓް: www.nie.edu.mv އީ-މެއިލް: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.